• Sposoby płatności

Ceny i metody płatności


1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich, dolarach amerykańskich oraz euro według wyboru
Klienta i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz inne opłaty.
2. Płatność za Towary odbywa się za pomocą płatności elektronicznych (w tym przypadku realizacja
Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia
Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o
dokonaniu płatności przez Klienta, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu
Zamówienia);
3. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu informuje Klienta o terminie w jakim jest on
zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Klienta w

terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu
do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491
Kodeksu Cywilnego.


Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
Dostępne formy płatności:
BlueMedia
Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro”