• Zwroty i reklamacje

Uprawnienie do odstąpienia od Umowy


1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie
stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie
oświadczenia przed jego upływem.
2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia
udostępnianego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.
3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku Umowy
o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.
4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na
adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od
Umowy.
5. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:
a. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta,
który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia
przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
b. Umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad
którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do
odstąpienia od Umowy;
c. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany
według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych
potrzeb;
d. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub
mający krótki termin przydatności do użycia;
e. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym
opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę
zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu
na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została
uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero
po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie
ma kontroli;
h. Umowy, w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu
dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne
usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części
zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy
przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;
i. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo
programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie
zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z
wyjątkiem Umowy o prenumeratę;
j. Umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;
k. Umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych,
przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem,
wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono
dzień lub okres świadczenia usługi;
l. Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli
spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu
do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa
odstąpienia od Umowy.

6. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To,
co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu
stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie
później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.
7. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia
Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego
płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu
takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny
sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem.
Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania
rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które
zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.
8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia
oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi
poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
9. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się ponieść ten
koszt.


Wymiana


1. Sprzedawca zapewnia Klientowi możliwość wymiany Towaru w ciągu 14 dni od dnia jego dostarczenia.
Żądanie wymiany można zgłaszać na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: shop@freshndope.net,
kontakt@freshndope.net, za pomocą formularza wymiany, o którym mowa w ppkt 3 niniejszego
punktu.
2. Wymiana Towaru jest możliwa jedynie na Towar znajdujący się aktualnie na stronie internetowej
Sprzedawcy. 
3. W celu wymiany Towaru Klient powinien wypełnić i podpisać formularz wymiany załączony do
wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia, odpowiednio zabezpieczyć przesyłkę,
a także dołączyć dowód zakupu. Towar w ramach wymiany powinien zostać przesłany Sprzedawcy
przesyłką rejestrowaną. Koszt zwrotu Towaru do Sklepu ponosi Klient, natomiast koszty wysyłki
nowego Towaru do Klienta ponosi Sprzedawca.
4. Sprzedawca skontaktuje się z Klientem, jeżeli Towar, który miał podlegać wymianie nie był już
dostępny. Klient będzie mógł zdecydować się na inny Towar bądź odstąpić od wymiany. W razie
odstąpienia od wymiany Towar jest zwracany Klientowi na jego koszt.
5. W razie wymiany na Towar o cenie niższej, zwrot pieniędzy nastąpi w ciągu 14 dni przy użyciu takiego
samego sposobu płatności, jakiego użył Klient przy zakupie Towaru.
6. W razie wymiany na Towar o cenie wyższej, Sprzedawca dokona wymiany Towaru po odnotowaniu
wpłaty kwoty równej różnicy cen. W celu przyśpieszenia procesu wymiany Klient może dołączyć do
przesyłki potwierdzenie wykonania przelewu.
7. Wymianie podlegają Towary w stanie nienaruszonym, nie noszące śladów użytkowania. Sprzedawca
odmawia Klientowi wymiany, w przypadku kiedy Towar jest uszkodzony bądź nosi ślady użytkowania.
8. Wymianie nie podlegają Treści cyfrowe.


Reklamacje dotyczące Towarów z tytułu rękojmi


1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad.
2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach
określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami
rękojmia zostaje wyłączona.
3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie
niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres RICH LIFE Wacław Osiecki, Leśna 1, 14-220 Kisielice, na adres poczty elektronicznej: reklamacje@freshndope.net, numer telefonu +48 500 107
111.
4. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest
to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres
wskazany w pkt. 3.

5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
6. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym
zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez
Klienta.

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną


1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z
Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres:SWIFT MICHAŁ BRONK, ul. Stągiewna 6/2, 80-
748 Gdańsk, na adres poczty elektronicznej: reklamacje@freshndope.net, numer telefonu +48 500 107 111.
2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis
zaistniałego problemu.
3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie
było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W
przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym
zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.


Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń


1. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych
sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego
działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z
zawartej Umowy sprzedaży;
b. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z
wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia
sporu między Klientem a Sprzedawcą;
c. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a
Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika
konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona
Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii
konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem
email porady@dlakonsumentow.pl;
d. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod
adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.